Ballina Dr. Musa Musai
pdf Shtyp Email

 

Biografia
Të dhënat personale


"
Emri mbiemri: Musa (Abdulkadri) Musa
"
Datëlindja: 01.05. 1970
"
Shtetësia: Maqedoni
"
Gjendja martesore: I martuar, dy fëmijë
Shkalla e arsimimit


* Doktor Shkence nga lëmi i Psikologjisë së Religjionit

- Viti 2004 Universiteti Marmara, Stamboll, R. e Turqisë.
- Tema e Disertacionit të Doktoraturës:
Integrimi i Identitetit-Fesë te Muslimanët e Ballkanit.

* Magjistër në lëmin e Psikologjisë së Religjionit

- 1996-1998 Universiteti Marmara, Stamboll, Turqi.
- Tema e punimit të magjistraturës:
Perceptimet e Identitetit-fesë te Shqiptarët e Maqedonisë dhe të Turqisë.

* Fakulteti Teologjik Islam (Ilahijjat)

- Viti 1996 Fakulteti Teologjik Islam (Ilahijjat), Stamboll, Turqi.

* Shkolla e Mesme

- 1984-1988 Medreseja e Isa Beut në Shkup


Përvojë pune

- Që nga viti 1998 ligjërues në Xhaminë e Sahatit në Gostivar.
- Vitin 2001-2004 anëtarë i Mexhlisit Shura të B.F.I.
- Anëtarë i kolegiumit editorial të Përmbledhje Punimesh pranë Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup.
- Prej vitit 2006 ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame në Novi Pazar.
- Që nga viti 2006 drejtor gjeneral i Fondacionit të Shkencës dhe Kulturës "Dituria", Gostivar.Punimet shkencore

Libra të botuar

-
Psikologjia e Identitetit Fetar, 2004 Gostivar.
-
Perceptimet e Identitetit Fetar dhe Kombetare te Shqiptareve ne Maqedoni dhe Turqi, Logos-A, 2005 Shkup.
-
Integrimi i Identitetit-Fesë te Muslimanët e Ballkanit.


Artikuj shkencorë

- Psikologjia e Agjërimit (Vepra, 1998).
- Anomalitë e kohës dhe evitimi i tyre (Hëna e Re, 2001).
- Problemet Psikologjike Regresi Moralo-Etik dhe Mbrojtja e të Rinjëve (Hëna e Re, 2001).
- Koncepti i Ndryshimit, Zhvillimit dhe Kualitetit në Kur'an, (Hëna e Re, 2001).
- Koncepti i Lirisë në Arsim (Vepra, 2002).
- Psikologjia e fesë si shkencë, Fakulteti i Shkencave Islame, Përmbledhje Punimesh, Viti 1, Nu. 1, Shkup (2002).
- Psikologjia e festave në Islam -I, (Drita Islame, 2004 Gjermani).
- Psikologjia e festave në Islam -II, (Drita Islame, 2005 Gjermani).
- Amullia e Psikologjisë së Modernitetit, (Drita Islame, Gjermani 2006).


Përkthime


- Mustafa Islamoglu,
Tre Muhammeda, dy imagjinata, një e vërtetë, Logos-A 2007, Shkup.
- Ali Kose,
Freudi dhe Feja, Logos-A, 2007.
- Veysel Uysal,
Psikologjia e Ibadetit, 2005.
- Alparslan Açëkgenç,
Dija dhe Shkenca në Qytetërimin Islam, 200. (?)


Pjesëmarrje me kumtesë në simpoziumet:

- Simpoziumi "
Gjendja dhe Perspektivat e Sistemit Arsimor në Kuadër të Bashkësisë Islame" mbajtur në vitin 2004 në Shkup.
- Simpoziumi "
Dialogu Ndërfetar", Strumicë 2005.
- Simpoziumi "
600 Vjet të Islamit në këto Treva", Prishtinë 2006.


 

The Cialis Traditional western Raspberry ketones fat loss Raspberry ketone biosynthesis the Western Start may be the earliest Levitra side effects Bph and taking levitra the PGA Expedition as well Best buy levitra Buy levitra viagra