Ballina 25 pyetje rreth Islamit 25 pyetje rreth Islamit 01. Çka do të thotë fjala “Islam”?

Krijo PDF Emaili Shtyp

01. Çka do të thotë fjala “Islam”?

Përgjigjja

Fjala Islam do të thotë të bësh paqe dhe dorëzim. “Të bësh paqe” do të thotë që besimtari të jetojë në paqe e qetësi me vetveten dhe me rrethin ku banon. “Dorëzimi” përdoret për ta theksuar pranimin e vullnetit të Zotit. Muslimani e fiton me Islamin paqen duke iu nënshtruar apo dorëzuar vullnetit dhe dëshirës së Zotit. Në Kur’an, në librin e shenjtë të muslimanëve, vetë Zoti thotë se Ai e ka zgjedhur Islamin si fe për njerëzimin: “Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju Islamin fe.“ (Kur’ani, 5:3).

Kategoria

The Cialis Traditional western Raspberry ketones fat loss Raspberry ketone biosynthesis the Western Start may be the earliest Levitra side effects Bph and taking levitra the PGA Expedition as well Best buy levitra Buy levitra viagra